DE BRANDWEER COACH

FIT EN VOORBEREID VOOR DE
AK EN PPMO

GEBRUIKSVOORWAARDEN BRANDWEER COACH APP

Door deze app te installeren en gebruiken ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden (en het privacy beleid hieronder). Indien je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dien je deze app, die auteursrechtelijk beschermd is, niet te downloaden of te gebruiken.

Deze app biedt je een digitale manier om je voor te bereiden op het Brandweer specifieke PPMO. Deze app is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als een substituut voor enige vorm van professioneel en/of medisch advies. Deze app, en de daarin opgenomen informatie, wordt 'as is' en uitsluitend voor informatieve doeleinden aan je verstrekt, zonder garantie van volledigheid, juistheid, tijdigheid of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van welke aard dan ook met betrekking tot prestaties, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Je erkent dat de app-functionaliteit kan worden beïnvloed door veranderingen in het besturingssysteem van jouw apparaat. Het is jouw verantwoordelijkheid om te controleren of er updates beschikbaar zijn om vast te stellen of je de meest recente versie van de app hebt om ervoor te zorgen dat hij goed werkt. Noch Peercode, noch haar dochterondernemingen, gelieerden en/of de respectievelijke werknemers of het management ervan zijn aansprakelijk voor enige schade, inclusief, zonder beperking, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband met enige informatie, materialen, kwalificaties of aanbevelingen met betrekking tot deze app. Peercode is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van deze app, met inbegrip van schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. Peercode is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische apparatuur voor communicatie met deze app, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van het niet of vertraagd afleveren van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door software/hardware die voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen wordt gebruikt. Indien deze app direct of indirect links naar andere informatie biedt, zoals informatie op websites die door derden wordt onderhouden waarover Peercode geen controle heeft, dan is Peercode niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze informatie. Peercode behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de Gebruiksvoorwaarden van de Brandweer Coach App te wijzigen. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. De bevoegde rechter in Amsterdam zal alle geschillen in verband met deze voorwaarden beslechten.

Contactgegevens

Peercode kan worden gecontacteerd op het volgende adres of telefoonnummer:

Adres: Oudenhof 4c, 4191 NW Geldermalsen,
Land: Nederland,
Telefoon: +31 (0)88 0084100

PRIVACYBELEID VAN Peercode (VERSIE 3, 21/05/2015)

Peercode neemt uw privacy zeer serieus. Daarom hebben wij dit Privacybeleid opgesteld. Dit beleid geeft informatie over het verzamelen en verspreiden van informatie door middel van de Peercode softwaretoepassingen, zoals de Brandweer Coach app. Door het gebruik van de Peercode software en het accepteren van de gebruiksvoorwaarden gaat u ook akkoord met dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid legt uit waarom wij bepaalde persoonlijke informatie verzamelen en hoe wij de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt beschermen. Wij informeren u ook over uw rechten en de voorwaarden waaronder wij informatie aan u en anderen verstrekken. Door het gebruik van deze app geeft u toestemming voor het plaatsen van tijdelijke cookies. Peercode (een Nederlandse particuliere onderneming gespecialiseerd in health application development) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid, stuur dan een e-mail naar onze klantenservice via contact@peercode.nl. Vermeld het woord ‘Privacy’ in de koptekst.

Wat is ‘persoonlijke informatie’?

‘Persoonlijke informatie’ is informatie die u identificeert of die redelijkerwijs gebruikt kan worden om u of een andere persoon te identificeren en die verstrekt wordt aan, en/of verzameld wordt door, de app en die door Peercode in een toegankelijke vorm wordt onderhouden. Voorbeelden van persoonlijke informatie zijn uw naam en uw e-mailadres.

Welke informatie verzamelen wij en hoe wordt de informatie gebruikt?

Tijdens het gebruik van de app kan u gevraagd worden om bepaalde gegevens te verstrekken. U bent nooit verplicht om uw contactgegevens in te voeren. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten en producten is het echter noodzakelijk dat u een beperkte hoeveelheid persoonlijke informatie verstrekt. De persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt door het gebruik van de app wordt door ons gebruikt om u informatie te sturen waarom u gevraagd heeft, voor het uitvoeren van een overeenkomst of meerdere overeenkomsten met u, voor het onderhouden van contact met u, voor het verrichten van marktonderzoek, het creëren van, en automatische, statistische analyse van de profielen van onze klanten en om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf en onze (nieuwe) producten en diensten die binnen uw interessegebied vallen. De informatie die wij over u verzamelen kan ook informatie bevatten over uw gezondheid. Gezondheidsgerelateerde informatie die in bepaalde rechtsgebieden op grond van de privacywetgeving ‘gevoelig’ genoemd kan worden, kan alleen verzameld worden indien u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Peercode zal aanvullende maatregelen nemen indien dit vereist is op grond van lokale wetgeving met betrekking tot het verwerken van zodanige informatie. Daarnaast kunnen individuele dochtermaatschappijen of filialen van Peercode maatregelen nemen op grond van lokale gebruiken met betrekking tot zodanige informatie. De verzamelde gegevens worden tot maximaal 15 jaar na de eerste dag van verzameling opgeslagen.

Combinatie van persoonlijke informatie

Peercode kan persoonlijke informatie die u verstrekt heeft via de app combineren met persoonlijke informatie die u verstrekt heeft via andere media bijvoorbeeld tijdens telefonisch contact met ons.

Peercode kan persoonlijke informatie die u ons online verstrekt heeft combineren met onze offline gegevens.

Peercode kan persoonlijke informatie die u ons rechtstreeks verstrekt heeft combineren met gegevens die door derden verstrekt zijn.

Wij gebruiken deze geconsolideerde informatie om het design van deze app en andere producten te verbeteren, om informatie aan u door te geven en om onze marketing en research activiteiten te bevorderen en om andere zakelijke functies te faciliteren.

Overdracht van persoonlijke informatie aan verschillende rechtsgebieden

Peercode slaat gegevens op bij beveiligde servers in verschillende landen rond de Europese Economische Ruimte of andere landen die worden geacht voldoende bescherming te bieden voor uw persoonlijke informatie.

Peercode eist dat alle entiteiten buiten de Europese Economische Ruimte waarnaar het persoonlijke informatie overdraagt deze informatie beschermen in overeenstemming met de EU-normen voor gegevensbescherming.

Uw rechten

In overeenstemming met de lokale wetgeving kunt u te allen tijde toegang vragen tot de informatie die wij over u verzamelen. U kunt ook een verzoek indienen dat wij uw persoonlijke informatie aanpassen, corrigeren of verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen bij ons (Peercode) via de onderstaande contactgegevens. Indien u ons verzoekt om uw persoonlijke informatie te verwijderen is het mogelijk dat wij u niet langer diensten kunnen aanbieden.

Privacy van kinderen

Peercode verzamelt en gebruikt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen (jonger dan 18 jaar). Wij staan kinderen onder de 18 jaar niet bewust toe met ons te communiceren of gebruik te maken van onze diensten.

Indien u een ouder bent en u ontdekt dat uw kind ons informatie heeft verstrekt neem dan contact met ons op via een van de onderstaande methoden en wij zullen dit samen met u oplossen.

Eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld zijn alle rechten, inclusief auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de app, de onderliggende databases en de informatie die u aan ons verstrekt, eigendom van Peercode.

Peercode geeft u toestemming om de app en de daarin vervatte informatie te raadplegen en kopieën te maken van deze gegevens voor persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze informatie te printen (print screen) of op te slaan. Ieder ander gebruik van de app of de informatie, bijvoorbeeld de opslag of het reproduceren van (een gedeelte van) de app op een externe website of het creëren van links, hyperlinks of deeplinks tussen de app en een andere website, is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Peercode.

Ongevraagde ideeën

Indien u ongevraagd ideeën en/of materialen, inclusief maar niet beperkt tot, tekst, beelden, geluiden, software of informatie (de “Materialen”) aan Peercode opstuurt, via e-mail of anderszins, heeft Peercode het recht deze materialen volledig te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren zonder hiervoor te hoeven betalen. Peercode is niet verplicht tot geheimhouding met betrekking tot deze Materialen.

U vrijwaart hierbij Peercode tegen alle schade en kosten ten laste van Peercode met betrekking tot claims van derden betreffende het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen die inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of die anderszins onrechtmatig zijn jegens derden.

Bedrijfscontinuïteit

U gaat ermee akkoord dat de rechten op databanken die bestaan uit de persoonlijke informatie die over u is verzameld door Peercode eigendom is van Peercode en dat de database momenteel onder de verantwoordelijkheid van Peercode valt.

Indien Peercode onderwerp wordt van een overname, fusie, verkoop of andere transactie en de database of het bedrijf dat eigenaar is van de database, wordt overgenomen door een derde partij, stemt u bij voorbaat in met openbaarmaking van uw persoonlijke informatie aan haar adviseurs en de overnemende derde partij, zowel tijdens als na de transactie, met betrekking tot het faciliteren en het sluiten van de transactie. Wanneer de transactie is gesloten wordt u geïnformeerd over de transactie en de eigendom en de controle over de database en uw persoonlijke informatie die u verstrekt heeft aan Peercode. De persoonlijke informatie wordt overgedragen aan de derde partij, in overeenstemming met de bepalingen en beperkingen van dit Privacybeleid. Indien de transactie niet gesloten is zal Peercode ervoor zorgen dat de derde partij ermee instemt uw persoonlijke informatie niet langer te gebruiken.

Cookies

Deze app gebruikt geen cookies om informatie te verkrijgen over uw gebruik van de app. Er wordt slechts een tijdelijke cookie of een zogenaamde ‘sessie’ cookie geplaatst voor connectiviteit. U heeft door het installeren van de app uw toestemming gegeven voor het plaatsen van deze tijdelijke cookies.

Sessie cookies zijn tijdelijke stukjes informatie die worden gewist zodra u uw apparaat uitschakelt.

Het gebruik van cookies is veilig. Persoonlijke informatie zoals een telefoonnummer of een e-mailadres kunnen niet worden opgespoord door het plaatsen van sessie cookies. Hierdoor kunnen cookies niet gebruikt worden voor e-mail of telemarketingdoeleinden. U kunt meer informatie over cookies vinden op http://www.allaboutcookies.org .

Links in de app

Deze app kan direct of indirect links bevatten naar andere informatie zoals informatie op websites die onderhouden worden door derden waarover Peercode geen controle heeft. Peercode is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze informatie.

Updates

Peercode behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder verdere kennisgeving, wijzigingen aan te brengen en/of updates uit te voeren met betrekking tot de informatie , producten en diensten waarnaar in deze app verwezen wordt.

Beveiliging

Het beschermen van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beschermd. Wij gebruiken management procedures om de informatie nauwkeurig, up-to-date en volledig te houden en om te voorkomen dat onbevoegden van binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie. Dit omvat ook, maar is niet beperkt tot, versleuteling van verbindingen en content.

Alhoewel Peercode alle persoonlijke informatie beveiligt raden wij u toch aan om voorzichtig om te gaan met het verzenden van persoonlijke informatie via internet, met name persoonlijke informatie met betrekking tot uw gezondheid.

Bovendien kunnen de app of apps waarop dit Privacybeleid van toepassing is links bevatten naar websites die niet onder het toezicht van Peercode of onder het Privacybeleid van Peercode vallen; u dient het beleid van dergelijke websites van derden eerst te controleren voordat u persoonlijke gegevens aanlevert.

Service updates en andere informatie

Indien u klant bent van Peercode kunnen wij u informatie sturen - of op andere wijze contact met u opnemen - over nieuwe diensten, functies en andere mededelingen, in de vorm van een nieuwsbrief of anderszins. U kunt zich afmelden voor deze mededelingen. Het is dan echter mogelijk dat u belangrijke informatie mist over de software van Peercode en de diensten waarvan u gebruik maakt.

Vernietiging van voorwaarden

Indien de voorwaarden van dit Privacybeleid gedeeltelijk vernietigd worden blijven de partijen gebonden aan de overblijvende voorwaarden. De partijen dienen de ongeldige gedeelten te vervangen door bepalingen die, gezien de inhoud en het doel van deze voorwaarden, geldig zijn en een juridisch effect hebben dat zo dicht mogelijk in de buurt komt van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Met inachtneming van de toepasselijke lokale wetgeving zijn deze voorwaarden uitsluitend onderworpen aan het huidige Nederlandse recht. Een bevoegde rechter in Amsterdam beslecht alle geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Peercode behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen en/of updates uit te voeren met betrekking tot dit Privacybeleid in verband met technologische vooruitgang, wijzigingen in wetgeving en regelgeving en goed koopmansgebruik.

Indien Peercode wijzigingen aanbrengt in de privacyregels en Peercode wijzigingen aanbrengt in de technische regels (zoals de regels met betrekking tot cookies) wordt er een bijgewerkte versie gemaakt en u wordt hiervan op de hoogte gebracht door het aanpassen van de actuele datum bovenaan het Privacybeleid. Wij raden u aan om deze webpagina (https://www.brandweercoach.nl/terms-of-use-and-privacy) op te slaan en te raadplegen voor de laatste versie van dit Privacybeleid. U kunt dit zien aan de datum op het document.

Hoe kan ik contact opnemen met Peercode?

Indien u vragen heeft over het gebruik, de wijziging, toegang of het verwijderen van persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt heeft of indien u zich wilt afmelden voor verdere mededelingen van Peercode, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar (contact@peercode.nl). U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres:

(Peercode, Oudenhof 4 C, 4191 NW Geldermalsen, Nederland)

Vermeld in al uw communicatie met Peercode uw e-mailadres en een gedetailleerde uitleg van uw verzoek. Indien u via e-mail persoonlijke informatie wenst te verwijderen, aan te passen of te corrigeren vermeld dan “Verzoek tot verwijdering” of “Verzoek tot wijziging/correctie” in de onderwerpregel van de e-mail. Wij zullen ons best doen om tijdig antwoord te geven op alle redelijke verzoeken.

Deze contactinformatie is niet bedoeld voor het rapporteren van negatieve ervaringen met producten van Peercode.

Toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens

Ik ga ermee akkoord dat de bovenstaande gegevens, waaronder gevoelige gegevens, en gegevens aangemaakt tijdens het gebruik van deze gegevens kunnen worden verwerkt en gebruikt in de hierboven beschreven mate en kunnen worden verkocht - nadat deze gegevens zijn geanonimiseerd - aan farmaceutische bedrijven voor commerciële doeleinden en kunnen worden verkocht aan academische instellingen voor researchdoeleinden. Verder ga ik akkoord met de overdracht van de gegevens aan verschillende rechtsgebieden.